The Domain Name Industry News 
DomeinForum

Rechtspraak: Geëxpireerde domeinnaam

Filed under: Legal — admin at 12:20 pm on Tuesday, October 5, 2010

Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam
• Doorlinken of te koop aanbieden domeinnaam geen gebruik als handelsnaam
Reeds vanwege het feit dat – naar het voorlopig oordeel van het hof – noch het enkele doorlinken van een do-meinnaam naar een eigen website, noch het te koop aanbieden van een domeinnaam, voldoende is om ge-bruik van die domeinnaam als handelsnaam aan te nemen, gaat het beroep van [appellant A sub 1] op han-delen in strijd met artikel 5 Hnw niet op. Niet is immers gesteld of anderszins aannemelijk geworden, dat [geïn-timeerde] de naam ‘[website]’ (in verband met door haar onder die naam verrichte bedrijfsmatige activitei-ten) anderszins als handelsnaam voerde.
 
Rechtmatige verkrijging geëxpireerde domeinnaam
• dat reeds het feit dat [geïntimeerde] (zoals blijkt uit productie 1 bij de pleitnota in eerste aanleg) bij VeriSign die domeinnaam vanaf [datum] heeft kun-nen laten registreren, de stelling van [appellant A sub 1] dat zij haar registratie bij VeriSign niet heeft laten expireren, onaannemelijk maakt.
Onrechtmatig verwarringwekkend doorlinken
• Aannemelijk is dat het doorlinken van de websi-te die (in ieder geval tot 26 oktober 2009) bij [appellant A sub 1] in gebruik is geweest naar de website van haar concurrent [geïntimeerde], het publiek dat die website bezocht in verwarring kon brengen omtrent de identiteit van de aanbieder van de op die website vermelde producten. Het profite-ren van een dergelijke verwarring (en het daarmee mogelijk schaden van de concurrent), kan onrecht-matig zijn.
Onrechtmatig bezet houden domeinnaam?
• In verband met het feit dat het ervoor gehouden moet worden dat de domeinnaam was vrijgevallen (hetgeen voor risico van [appellant A sub 1] komt) en op rechtmatige wijze door [geïntimeerde] is gere-gistreerd, is – naar het voorlopig oordeel van het hof – het enkele feit dat [appellant A sub 1] thans niet kan beschikken over die domeinnaam, echter on-voldoende om thans onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] te kunnen aannemen..
• Wel merkt het hof volledigheidshalve op dat verlenging van de registratie van de domeinnaam na 13 november 2010 door [geïntimeerde] mogelijkerwijs wel onrechtmatig zal zijn.

Bron: iept.nl

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.